Rörelsen ENHET presenterar sig
16 oktober 2013


I Kreaprenörs undersökande om vad som verkligen händer i vårt samhälle, och i sökandet efter nya ideer, stöter vi på senare tid i olika sammanhang på rörelsen ENHET. Många tecken tyder på att det ekonomiska systemet håller på att krackelera. Politiska partier kommer att tvingas pröva nya vägar i takt med att väljarnas otålighet och rörligheten i väljarkåren ökar.

Har ENHET svar på framtidens viktiga politiska och ekonomiska frågor?

Den frågan ställde vi och bjöd onsdag 16 oktober 2013 in företrädare för ENHET till en Hearing, där de gavs möjlighet att presentera sig själva och ENHET.

Till mötet kom bl.a. ENHETs ordförande Sara Hamidi Widén, leg. sjukgymnast (se bild t.h.),
v.ordf Anders Axner, civ.ing, samt styrelseledamöterna 
Georg Svensson, vd Mimer Energy och Richard Danilda, ledamot av Sv Biodynamisk Förening.

Mötet hölls på Villa Fridhem i Mälarhöjden, Stockholm.

Kort om ENHET

”Hur världen utanför oss ser ut, är ett resultat av vår inre värld.” Med den insikten startade ENHET som en rörelse 1990. Initiativtagare var Ulf Wåhlström.

ENHET är numera ett politiskt parti, som har ställt upp i flera riksdagsval. ENHET framhåller vikten av visioner och betonar individens bastrygghet, existentiella längtan och mänskliga relationer. Framförallt menar man att det krävs ett helhetstänkande och en kärleksfull attityd till andra människor och omvärlden.

ENHET förordar ett nytt ekonomiskt system, där en garanterad basinkomst för alla invånare är ett huvudkrav.

ENHET bygger sin verksamhet på ideellt arbete och har ett kansli bestående av personer på olika platser i Sverige. Kontaktperson finns i varje län. ENHET har en styrelse för att samordna verksamheten, som sker i ett antal arbetsgrupper. 2013 infördes språkrör istället för partiledare.

Rörelsens värderingar beskrivs i Visionsprogrammet och politiken i Partiprogrammet.

Noteringar från presentation och diskussion

Till Hearingen med ENHET den 16 oktober hade ett 30-tal personer samlats.

De ekonomiska kriserna avlöser varandra. Land efter land tvingas söka nödlån. Den amerikanska ekonomin svagheter blir alltmer uppenbara. Det talas om att försöka ersätta dollarn som världsvaluta. Ett land får inte genom att leva över sina tillgångar hota världsekonomin gång på gång. Men det orättvisa är att de svagaste i samhället är de som drabbas värst.
   Regeringsalliansen i Sverige står lågt i kurs just nu med mindre än ett år kvar till nästa val. Men de politiska alternativen uppfattas ändå som ganska lika. Politikerna förstorar obetydliga skillnader, vilket gör att förtroendet för dem minskar ytterligare. Detta ger livsluft åt missnöjespartier och just nu är det Sverigedemokraterna, som har den rollen i svensk politik.

Vad står ENHET för?
ENHET har ställt upp i flera riksdagsval utan att nå några större framgångar. ENHET har uppfattas som ”flummigt”, när man talar om ett mänskligare samhälle, ökad andlighet osv.  På senare år har man fått in nya människor i organisationen och har satsat på att formulera en vision och ett partiprogram, som ska göra det partiet står för begripligare för en bredare allmänhet. 

Vice ordföranden Anders Axner, civ.ing, inledde presentationen. Han är en av de nya i ENHET. Det framgick att ENHET inte är något missnöjesparti. De idéer man presenterar har en helt annan profil än övriga partiers. Richard Danilda, som arbetar med jordbruk, kompletterade med idéer kring jordägande och ordföranden Sara Hamidi Widén, sjukgymnast, kring sjukvård. Längst diskussion blev det kring ekonomi, där Georg Svensson, företagare inom energi, var talesperson. 

Alla ENHETs företrädare har normala jobb och är enbart politiker ideellt. Det är viktigt att påpeka. För när ENHETs nya idéer presenteras och kritiseras, kanske ofta bara just därför att de är nya, har partiet ingen utredningsapparat att luta sig emot, som de etablerade partierna.

ENHET vill på ett konstruktivt sätt få den politiska debatten att handla om de viktigaste frågorna som berör alla människor. ENHET kritiserar inte andra partier utan presenterar istället idéer som totalt skiljer sig från gängse synsätt. Man använder sig också konsekvent av kultiverade mötesformer, där alla får komma till tals, och av ett icke-aggressivt förhållningssätt.

Detta vill ENHET åstadkomma,,,,,,
* Ett hållbarare samhälle genom ett rättvisare ekonomiskt system med omtanke om miljö och människor samt med ett rättvisare utnyttjande av de gemensamma naturresurserna.
* Ett mänskligare samhälle som skapar förutsättningar för inre frid och yttre fred.
*En politik på människors och naturens villkor.  En sådan politik har stöd av modern forskning. Det alternativa Nobelpriset i ekonomi gick 2002 till Daniel Kahneman för hans forskning om hur människor egentligen tänker. 80% av våra beslut är emotionella men världen är uppbyggd som om de inte vore det. Ett alltigenom s.k. rationellt samhälle är således omänskligt.

Vad innebär det i praktiken?
*Att det ska vara självklart att alla människor föds med samma rättigheter och med samma rätt till jord, luft och vatten. ALLA människor ska därför ha rätt till en basinkomst för att kunna leva. Det nuvarande systemet innebär ju att många människor tvingas att under delvis förnedrande former ansöka om något som det således borde vara självklart att de har rätt till – en basinkomst. Ian har räknat ut att det inom ramen för den nuvarande ekonomin är fullt möjligt att införa en basinkomst på ca 9000 kr, eftersom bidragen redan idag betalas ut och en massa byråkrati försvinner, som idag används för att sköta transfereringar av dessa bidrag.

*Att i konsekvensens namn ta bort skatter på arbete och kapital. Dessa skatter förhindrar ju människors möjligheter att själva trygga sin basinkomst. ENHET tror att fria människor med en basinkomst blir tryggare, mer produktiva, innovativa och lyckligare. Det kommer att stimulera dem att starta verksamheter, som gör att det kommer in medel för gemensam verksamhet. Historien visar att det är samarbete som har lett till de stora utvecklingsstegen.

*ENHET anser att det måste kosta att äga gemensam egendom som land och vatten. Och att "förpesta" luften. Koncessionsavgifterna måste höjas rejält. Idag kostar det ynkligt lite i Sverige att äga land för att t .ex. gruvdrift. Utomlands är kostnaderna mycket högre. Det känner nog inte många till.

*ENHET vill praktisera ett system med lokala valutor. Nästan inga känner till att det är helt legalt att använda komplementära och lokala valutor. Underlätta för människor att göra det. Komplementära valutor möjliggör smådrift. Dagens system är uppbyggt på idén om stordriftens fördelar. Men stordriftens nackdelar börjar nu visa sig i ”stor skala”. Ett samhälle där alla delar ska leva måste göra det möjligt för lokal sysselsättning och självförsörjning. Fram till idag har storindustrin gynnats på bekostnad av småföretagande.  Det vill ENHET ändra på.

* ENHET vill ha största möjliga frihet på lokal nivå. Se till att lagen om kommunalt självstyre återupprättas. Trots att Sverige enligt lag har kommunalt självstyre så fattas i praktiken nästan alla beslut centralt.

*Stordriftens nackdelar och bristen på frihet märks inte minst inom hälso- och sjukvård.  ENHET vill satsa mer på hälsovård istället för bara på sjukvård. Tillåt en större öppenhet inom medicinen.