Om Medvetande
- konferensrapport om ett paradigmskifte

Den 2-8 maj 2011 hölls konferensen "Towards a Science of Consciousness - Brain, Mind and Reality" i Stockholm - en internationell tvärvetenskaplig konferens om medvetande med vetenskapare och andra intresserade inom neurologi, filosofi, psykologi, biologi, kvantfysik, meditation och forskning om människa/maskin applikationer. Konferensen arrangeras sedan flera år på olika platser i världen av Center for CONSCIOUSNESS STUDIES vid Universitet i Arizona, detta år i samarbete med det nystartade svenska företaget Mind Event i Göteborg.

Perspektiv på Medvetande

Medlemmar från tankesmedjan Kreaprenör besökte självklart konferensen. Kreaprenör har samarbetat med Strategic Research Institute i Ungern under flera år vad gäller forskning om Medvetande. Hösten 2010 arrangerade Kreaprenör, bl.a. som ett resultat av det ungerska samarbetet, seminariet "Paradigmskifte - sant eller falskt" med perspektiv på Medvetande, där svenska och utländska forskare deltog. Läs rapporten här.

   Kreaprenörs senior editor Imi Markos har sedan starten av Kreaprenör för 10 år sedan skildrat utvecklingen mot det vi kallar Medvetandeeran, vilket för oss kreaprenörer är ett mera adekvat uttryck än Informations- och Kommunikationssamhället. Kunskapen om Metvetandet, där hjärnforskning är en del, är ett forskningsområde som utvecklas mycket snabbt och som kommer att förändra världen mycket mer än många ännu förstått. Stora ekonomiska och samhälleliga intressen är involverade inkl stormarkternas försvars- och säkrehetsorganisationer.
   Informtion och kommunikation är endast beskrivningar av verktyg som ingår i förändringsprocessen från ett Mekaniskt paradigm till ett Medvetande d:o. I ett tidigt skede av Kreaprenörs verksamhet beskrev vi i en artikel 2002 varför "samhället kräver kreaprenörer", vilket kan beskrivas som en "linjeartikel" för tankesmedjan Kreaprenör. 

Det s.k. Upplevelsesamhället

Utvecklingen av informations- och kommunikationshjälpmedel ledde till att man ofta talar om "Upplevelsesamhället" (eng: Experience society eller egentligen erfarenhetssamhället), vilket kan sägas vara e inledning på det vi kreaprenörer hellre kallar "Medvetandeeran".

Enkelt uttryckt handlar det om ett Paradigmskifte, där Industrisamhällets mekaniistiska paradigm med ett mycket starkt fokus på teknik och produktion och med en olycklig dualism, dvs en stark betoning av det materiella på bekostnad av det andliga, övergår i ett ny epok, Medvetandeeran, där båda dessa aspekter får lika stor betydelse. Alltmer handlar det mindre om vad vi fysiskt gör och mera om det som är människans verkliga drivkrafter - om sinnena och varseblivandet, vår perception. Perception handlar om både Hjärna och Hjärta.  Den konflikt som därmed uppstår mellan tro och vetande, är vad Kreaprenör från starten har skildrat och försökt att överbrygga inom ramen för en humanteknologisk tankesmedja, som handlar om att förena teknik och ekonomi med humaniora. Man talar ibland också om ett holistiskt synsätt, vilket är att annat sätt att beskriva hur dualism (reduktionism) begränsar oss till att enbart analysera delarna och behovet att istället söka se, förstå och beskriva helhet. Läs flera av våra beskrivningar om detta här.

Den tredje kulturen

I artikeln om Digeratis, som Imi och Peter Markos skrev redan 2004 om "den tredje kulturens representanter", kan du läsa om Ray Kurzweil - alias "Mr Arificial Intelligence", som tidigt förutspått att vi som lever i dag förmodligen är den sista generationen människor, som kommer att kunna skilja mellan "reality" och "virtual reality".

Kurzweil hävdar att begreppet "upplevelse" får en annan innebörd. Om 50 år kan vi lämna vår biologiska kropp och leva i artificiella strukturer och välja en "kropp" för dagen, som vi idag väljer kläder. Om vi vill uppleva något "kopplar vi bara upp oss".  Läs hela artikeln här. Kurzweils frihetsperspektiv måste dock ställas mot möjligheterna att med ny teknik kontrollera inte bara människors liv utan också möjligheten att på teknisk väg kunna kontrollera människors Medvetande med hjälp av superdatorer. Dessa aspekter har Kreaprenör börjat studera i projkektet Hjärnans integritet. Läs mera här.

Kampen om Medvetandet

I bloggen "Perception à la Imi Mrakos" kan du följa hur Kreaprenörs diskussioner om kampen om Medvetandet via artikeln "Hindunism överlägset västerländskt medvetande" via "Vetenskapen vid skiljevägen" och hyllningen av den moderna helhetssynens - HOLONS - mästare Arthur Koestler till Imis reportage från mötet med den brittiske gränsöverskridaren, matematikern och fysikern Roger Penrose vid Medvetandekonferensen i Stockholm.  

Paradigmet "Pure consciousness"
- om tsunami på mikronivå

På Medvetandekonferensen i Stockholm hölls dessutom ett intressant seminarium om hjärnans aktiviteter och om mediation lett av professor Fred Travis, professor vid Maharishi University, Iowa USA, som även deltog på Kreaprenörs seminarium hösten 2010. Seminariet hölls i samarbete med TM-akademin i Stockholm - akademin för transcedental meditation.

Fred Travis presenterade några vetenskapliga genomförda undersökningar om kollektivt medvetande (se ref nedan), där man testat hypotesen om extern påverkan via meditation och statistiskt kunnat konstatera förändring av attityder i samband med massmediation - samband som man senare har kunnat reproducera vid flera studier.


Referenser:
1) Orme-Johnson DW, Alexander CN, Davies JL, Chandler HM, Larimore WE: Inter-national peace project in the Middle East. Journal of Conflict Resolution 1988 32(4):776-8 
2) Hagelin JS, Rainforth MV, Orme-Johnson DW, Cavanaugh KL, Alexander CN, Shatkin SF, Davies JL, Hughes AO, Ross E.: Effects of group practice of the Transcendental Meditation program on preventing violent crime in Washington DC, June-July 1993. Social Indicators Research 1999 47(2):153-201
3) John L. Davies: Alleviating Political Violence through Reducing Collective Tension.
Journal of Social Behavior and Personality, 2003, 285–338.
Därefter fördes en diskussion kring om samband och möjligheter under medverkan av bl.a professor Jens Tellefsen, fysiker och professor vid KTH, samt Krister Johanson, Sixten Olofsson och Zaid Holmin från TM-Akademin m.fl.

Vi diskuterade var vi skall söka förklaringar till långdistans meditationseffekter? Neuropsykologiska, kvantfysiska, elktromagnetiska eller andra orsaker?

Undersökningar av hjärnans aktiviteter med hjälp av modern teknik visar att hjärnans funktionalitet kan förbättras med hjälp av meditation. Meditation handlar om att träna sig att uppleva olika nivåer av Medvetande. Ett mål är att nå den yttersta nivån av Medvetande, som beskrivs som ett enhetsfält - a unified field - som är det som bl.a är grund för teorin om ett självständigt, kollektivt Medvetande genom vilket vi står i förbindelse med varandra. Under mötet beskrevs massmeditation med flera tusen aktiva hjärnor samtidigt, som att den samlade hjärnenergin utgör ett slags förlängd kraft som i radiokommunikation och där tusentals hjärnor tillsammans formar en jättestor antenn.

Inom fysiken känner vi sedan länge till att vågrörelser kan behålla sin frekvens så länge det tillstånd vågorna befinner sig i upprätthålls. Omtalade exempel på detta i verkligheten är en s.k tsunami, som är enorma vågrörelser i vatten. På samma sätt skulle man kunna tänka sig att hjärnvågor ackumuleras och förflyttar sig i ett för dessa perfekt tillstånd. Enhetsfältet kan vara ett fysikaliskt tillstånd  i vilket en medvetandetsunami kan uppstå och upprätthållas på mikronivå.  Uppmärksamhet/omtanke (eng: attention) är en frekvens under ytan, som blir kraftigare genom hjärnintegration.

Inom partikelfysik vet vi att det finns tröskelvärden, som när de passeras uppstår plötsligt t.ex en "lasereffekt". Inom andra kunskapsområden, t.ex ekonomi, finns begreppet "kritisk massa", vilket t.ex är en mängd kapital som krävs för att åstadkomma önskad effekt. När det händer något som vi upplever som omfattande har liknande tröskelvärden överskridits, vilket också kan förklara "icke lokala effekter" som uppstår oberäkneligt och utan rimlig förklaring. 

Tröskeleffekter åstadkoms genom organisation. Man skiljer mellan stående vågor (eng: standing waves), som åstadkommer stabila mönster, och vågor som förflyttar sig (eng: travelling waves). Diskussionen visade hur vi med hjälp av modern informationsteknik nu kan tränga allt djupare in i den "inre" fysiken och jämföra med vad vi redan anser oss veta med hjälp av den "yttre" fysiken.

Ta del av de noteringar som fördes under mötet här.

Lars-Olof (LO) Landin