Nätverksmöte om "Rädsla eller Kärlek"
Göteborg januari 2010

   Den 21 januari 2010 arrangerade Kreaprenör i samarbete med Pskosyntesintitutet i Göteborg en nätverksträff med anledning av Jackie Bergmans nya bok "Rädsla eller Kärlek? Ditt vägval."

(Den 16 mars arrangerades ett motsvarande möte med PsykosyntesAkademin i Stockholm).

   Lennart Johansson, mannen i röd tröja på bilden, är Institutets ordförande och han inledde med att hälsa välkommen och gav oss en bakgrund till Intitutets verksamhet. Psykosyntesnstitutet bildades 2001, när Stiftelsen Svenska Psykosyntes institutets verksamhet övertogs. Denna verksamhet startades parallellt i Göteborg och Stockholm 1989 och bygger på den italienske läkaren och psykiatern Robert Assagiolis (1888-1974) idéer om integration mellan västerländskt och österländskt synsätt. Psykosyntes är en bred och inspirerande modell för personlig och själslig utveckling. Modellen används inom terapi, ledarskapsutveckling och personalvård för att ge stöd för människors sökande efter självkännedom. Metoderna medverkar till psyksik hälsa genom sin strävan efter helhet och syntes.

LO Landin, Kreaprenörs generalsekreterare, fortsatte med att tacka för att vi kunde genomföra detta samarrrangemang, och introducerade kunskapsalliansen Kreaprenörs verksamhet för drygt 20-talet deltagare av vilka flera inte tidigare varit på våra möten. Han betonade behovet av Kreaprenörs roll som brobyggare mellan "det gamla och det nya" i tider av stark förändring som nu, när vi är på väg från en epok som kännetecknas av materiellt tänkande med tonvikt på industri och vetenskap in i en epok, som han kallar Medvetandeeran, och som han menar kommer att karaktäriseras av en ökad andlighet och föra med sig ett närmande mellan tro och vetande. I förändringstider saknas ett gemensamt språk. Många människor känner intuitivt på sig vad som håller på att hända men saknar uttrycksmedel för att beskriva det nya. Kreaprenör ser som sin uppgift att vara med och utforma ett "nytt språk" samt informera och sprida kunskap om "vad som händer i vår tid".  LO informerade också om den kommade världskongressen om "Unified Theories for Mental Peace and Unity" och menade att "Kreaprenörmodellen" och Psykosyntesinstitutets modell har tydliga likheter.

Rädsla eller kärlek? Ditt vägval!

Sedan var det dags för kvällens tema om människans sätt att hantera sin verklighet och göra sina vägval. Som samtalsledare fungerade Stig Zandrén (längst till vänster) - cilvilingenjör med logistik som specialitet - men numera erfaren konsult i "mänsklig logistik" och affärsutveckling. Stig ingår i Kreaprenörs ledningsgrupp och har åren tidigare lett våra nätverksträffar om "socialt entreprenörskap" och "när censuren som slår till" med stark beröring till dagens tema "rädsla eller kärlek".  

Jackie Bergman, kvällen huvudperson, är ursprungligen också civilingenjör med professionella och akademiska utbildningar inom psykologi och filosofi. Under 30 år har han varit miljödriven projektledare i energiindustrin. Huvudsakligen har han arbetat med stora anläggningsinvesteringar och affärsutveckling. Han menar att "utan budskapet om våra två grundkänslor rädsla och kärlek hade han aldrig klarat av sina stora utmaningar". Han har aktivt studerat ledarskap och livsfrågor under 25 år, samt har bl.a varit mentor, coach och pappagruppsledare.

Vi vill ofta se oss själva som rationella varelser som gör kloka val. Men egentligen är det känslor som i grunden styr allt vi gör. Antingen vill vi behålla den nuvarande känslan eller också uppleva en annan känsla. Tankarna hittar det mest rationella beteendet, men är i sig neutrala. Och Jackie "sticker ut hakan" och menar att det finns bara två grundkänslor, rädsla och kärlek. De fungerar som vår inre kompass.

Diskussionen hettade till när Jackie talade om "motsatsparet" feminint och maskulint. Han betonade att han inte avsåg kvinnligt och manligt, utan att vi alla, kvinnor som män, i olika grad har delar av "motsatsparet" inom oss.

Det finns även en ”kartornas karta” och det är, menar Jackie, den världsberömde författaren Ken Wilbers integrala teori. Samtliga tänkbara sätt att beskriva hela skapelsen kan relateras till varandra. Den inbördes strukturen för känslor och tankar, subjekt och objekt är i sig ett transformerande sätt att beskriva tillvaron. Tillsammans med den inre kompassen är den en enastående vägvisare genom livet. Den ger även svar på frågan: Kan företag vara etiska?

MER INFORMATION
Här tar du direkt kontakt med Jackie Bergman. Och är du intresserad av mer information om Kreaprenör, vill du bli medlem osv, är vi tacksamma för kontakt via e-post eller tel: 0708-125 467.