Kan vetenskap, konst och teologi förenas?

Svaret är ja, eftersom materialismen ligger på dödsbädden.

Detta besked gav 35 internationellt omtalade forskare, naturvetare, konstnärer och teologer, som 16-19 maj 2008 deltog på ”2nd Unified Theories Conferences” i Budapest, ett gigantiskt evenemang arrangerat av eldsjälen på bilden Csaba Varga. Han är mannen bakom Metateorin och Strategiska Forskningsinstitutet i Ungern och Kreaprenörs samarbetspartner.

På talarlistan fanns även en udda gäst Imi Markos, Kreaprenörs huvudredaktör, som ”anklagade naturvetenskapens ansvarslösa forskare för sina brott under de gångna 100 åren”, ett uppmärksammat inlägg, som klart och tydligt markerar att den etablerade vetenskapen, som årligen hyllas med Nobelpris, har framtiden bakom sig. Läs hans tal här.

Här nedan följer Imi Markos rapport från Budapest-kongressen.

Kvantfysiker torpederar materiemyten!

Materialismens förestående död resulterar i ett paradigmskifte, som redan är på gång och som ska förändra vår verklighetsuppfattning.

 
På bilden tolkar Istvan Dienes i mitten två ungerska föredragshållare, Szant´och Székely.

Det var alla av de världskända talarna överens som. Bland dem amerikanerna Fred Allan Wolf, John Hagelin och Richard Amoroso, britten Alex Hankey, indiern Amit Goswami, ryssen Peter Gariaev, finnen Matti Pitkänen, slovenen Igor Kononenko, ungrarna István Dienes, Csaba Varga m.fl. Och var och en av dem betonade att det är naturvetenskapen själv, som håller på att torpedera (eller redan har torpederat) sin egen materiemyt. En myt, som i slutet på 1600-talet myntades av Sir Isaac Newton och som fortfarande gäller i vår vardagliga verklighet, på mellannivån.

Men Newtons lagar gäller inte på högre och lägre nivåer, dvs. på makro- och mikronivån, i kosmos respektive i subatomiska världen. Särskilt den senare sfären inspirerar oss till ett revolutionärt nytänkande, som helt kommer att kasta av sig materialismens fjättrar.

Visserligen började kvantfysikens pionjärer som Heisenberg och Bohr redan på 1920-talet att skjuta denna materialistiska myt i sank, men genombrottet för det radikala paradigmskiftet har ändå dragit ut på tiden…

Vardagsmänniskornas tankar har hittills varit upptagna med nazism, kommunism, diktatur, post-kapitalism, demokrati, globalisering, arbetslöshet, börskrascher, terrorism etc. Det gamla synsättet har därigenom dröjt sig kvar, men allt fler vetenskapare med kvantfysiker i spetsen hävdar numera att världen har egenskaper, som inte ryms inom materiemyten.

När kvantfysiker tittar djupt in i materien på jakt efter dess minsta beståndsdelar, finner de ingen materia alls i gängse mening. Atomer och partiklar, som exempelvis elektronen och fotonen, är inga klassiska objekt i strikt mening och existerar inte på det sätt som fysiska ting i vår vardagsvärld gör. De saknar ofta fysiska egenskaper, som man kan ta på eller se.

Dessutom befinner de sig inte alltid på en bestämd plats i rummet och rör sig inte med en bestämd hastighet. Ibland är de partiklar och ibland är de vågor. Vissa partiklar befinner sig på 3 000 olika ställen samtidigt, enligt den senaste forskningen.

I botten av sitt väsen är världen inte deterministiskt styrd, utan i stället bygger den på ständigt slumpvisa förändringar. Ja, det är en värld, vars lagar inte bygger på vetande utan på sannolikhetskalkyler, där alla oförutsägbara detaljer tillsammans utgör ett något så när statistiskt förutsägbart helt.

De traditionella tänkarna kan inte fatta att kvantverkligheten styrs av slumpens lagar och inte efter lagen om orsak och verkan, kausalitetslagen.

Detta besked har varit en chock för den materialistiska verklighetsuppfattningen, som i tre århundraden har dominerat den västerländska kulturen och som ligger bakom den industriella revolutionen. Och som dessutom har lärt oss att tänka på ett ansvarslöst sätt och att hänsynslöst tämja och utnyttja naturens krafter.

Vi förväxlar ”Brain” med ”Mind”

Fred Allan Wolf, den amerikanske fysikern, som bland annat har skrivit den prisade boken ”Taking the Quntum Leap”, betonade i Budapest att denna materialismens triumf tillfälligt krossade den andliga och mystiska i tillvaron och har alenierat människan från den omvärld hon lever i.

 

Och Wolf förtydligade:

- Både vår omvärld och vår inre värld är full av mystik, som gömmer sig för oss. Men det existerar ingenting där ”ute”, som är oberoende av det, som fortgår här ”inne”. Jag syftar naturligtvis på vårt inre liv, som förlamar de materialistiska psykologerna. Särskilt behavioristerna, som anser att människans tänkande och handlande till stor del bestäms av yttre fysiska krafter. Till och med hjärnforskarna trampar vatten. De förväxlar ”Brain” (hjärna) med ”Mind” (förstånd, sinne) och fattar inte heller mitt tals frågeställning ”Is the Mind of God Found in Quantum Field Theory?” 

Det är en känslig fråga, som får alla materialister att rasa och visa tummen ner för hela Budapest-mötet. Självfallet har de ännu mindre förståelse för ”Mind:s” vidareutveckling, ”Medvetandet”.

Hjärnan är ”hårdvaran” för Wolf, medan ”mind” är ”mjukvaran”, ett grundprogram, som styrs av ett reflexivt och kvantpräglat operativsystem dvs ”medvetande”. Endast människan äger reflexivt medvetande, som har förmågan till kreativt skapande.

Människan själv är också Skapare. Den moderna teknologin, som utgår från kvantfysiken, förändrar hela tiden verkligheten för oss. Och förändringen sker i rasande fart. Vad som är senaste nytt inom teknologin i dag, är gammalmodigt redan i morgon. Och allt detta är resultatet av det mänskliga medvetandets skapande kraft. Med andra ord, ”Vi skapar vår egen verklighet”, enligt Wolf. Ett tvivelaktigt och frasigt påstående, som kritiseras av världens sociologer, radikala politiker och nyktra politologer, men som hyllas av New Age-rörelsen.

Detta var Budapest-konferensens "ömmaste" tå, även om majoriteten av forskarna ansträngde sig att nyansera Wolfs till synes ytliga fras, som egentligen bör uppfattas filosofiskt.

Medvetandet är världens grund

Den indiske kvantfysikern Amit Goswami, som är verksam i USA (Eugene University, Oregon), deltog on-line via Internet. Han var självfallet mindre kategorisk, men han styrkte likväl på ett övertygande sätt Wolfs funderingar genom att ännu en gång fastslå sitt kontroversiella påstående:

”Allting har sin början i medvetande! Medvetandet markerar människans fria vilja!!”

Goswami förnekade dock inte att det också finns materiella orsaker till skapandet. Han hänvisade naturligtvis till sin uppmärksammade bok ”The Self-Aware Universe”, där han hävdar att kvantfysiken bekräftar vad många mystiker har sagt; En del av den nutida fysikens upptäckter stämmer överens med kärnan i oförgängliga andliga läror – bland annat i hinduismen. 

Till och med Buddha, som lämnade hinduismen och som visade en egen väg till ”sanningen”, sade så här: ”Hela vår existens är resultatet av våra tankar. Vi är frukterna av våra tankar!”

Vilket även upprepades av den franske filosofen Descartes under Upplysningstiden; "Cogito ergo sum",  jag tänker, alltså jag finns till. En tes, som George Bernard Show förfinade på detta sätt: ”Livet handlar inte om att hitta dig själv. Livet handlar om att skapa dig själv…”

Goswami tar dock inte avstånd från materialisterna, som menar att endast materia är verkligt. Inte heller vill han tillhöra idealisterna, som envist hävdar att endast medvetande har verklig existens. Han talar hellre om ”monistisk idealism”, vilket betyder att materia och medvetande är två sidor av samma verklighet, även om världens grund är medvetande. Det har bevisats av kvantvärlden, vars källa är transcendent, det vill säga finns bortom materien, utanför världen av tid och rum.

Goswami framhåller också att alla paradoxala gåtor inom kvantfysiken kan lösas om vi accepterar att medvetandet är världens grund. Ett sådant accepterande skulle innebära en förening av andlighet och naturvetenskap, vilket ockås är Budapest-mötets syfte att uppnå. Titeln för hans tal var just ”Science within Consciousness: toward an Integration of all sciences” (vetenskapen inom medvetandet: på väg mot vetenskapernas förening).

Goswami avvisar inte Charles Darwins evolutionsteori, utan anser att Darwin tog ett viktigt steg mot sanningens förtydligande, men britten kunde av naturliga skäl inte förklara den avgörande skillnaden mellan mänskligt och icke mänskligt förstånd (mind).

Å andra sidan visste han ingenting om kvantfysik och begreppet reflexivt medvetande var följaktligen okänt för honom. Förresten, Columbus hade inte heller tillgång till dagens avancerade navigeringsinstrument när han ville runda jorden och komma ”bakifrån” till Indien. Och han seglade fel utan att veta om det… I gengäld ”upptäckte” han Amerika.

Darwin ska ses som genetikens Columbus.

Det går att skapa ur ”ingenting”!

Matti Pitkänen, den finske kvantfysikern och forskaren, presenterade sin senaste observation, som fick åhörarna att blekna. Matti har lyckats ”fånga” ett litet kvantfält, som ”till synes” var helt tomt. Detta är i och för sig inte någon sensation. Alla fält i den subatomiska världen verkar vara tomma. Men i själva verket innehåller varje fält osynlig högkvalitativ och stark energi. Det är nukleär energi, miljoner gånger starkare än vanlig kemisk energi. Och, Pitkänen lyckades sätta igång en skaparprocess ur detta ”ingenting”, dvs ur detta fält, som var laddat med osynlig energi.

En djärv slutsats kan naturligtvis leda till att om det finns någon form av SKAPARE, så fick den också skapa ur ”ingenting”.  I begynnelsen saknades ju både referensramar och erfarenheter för skapande i ”tomrummet”.

Även denna slutsats får givetvis den materialistiska världen att gå upp i limningen. Följaktligen får Mattis observationer inget erkännande i det sekulariserade Finland och han får heller ingen anställning eller några forskningsanslag från något universitet. Den etablerade forskningen, som bara tror på mätbara företeelser, straffar den mystiska forskaren. Ja, universitetens beslutsfattare intar numera samma hållning, som Vatikanen på Galileis och Brunos tid. Det pågår en inkvisition med mjuka handskar bakom vetenskapens kulisser.

Självfallet handlade debatten efter Mattis anförande ”Basic Principles of Quantum Topogical Geometrodynamics” (grundprincipen av Kvantum Topologisk Geometrodynamiks) om den icke existerande materian.

Ytterligare en slutsats: Om materian icke existerar då kan det inte skapa medvetandet. I stället är det medvetande, som skapar materian. Precis som Goswami säger. Matti, som känner andlighetens vingslag i sin forskning, passade på att citera Albert Einstein, som många gånger framhöll: ”Vetenskap utan andlighet haltar och andlighet utan vetenskap är blind!”

Mattis TGD-teorier är egentligen en förädling av Einsteins teser. Einstein drog nämligen en hel del felaktiga slutsatser.

En fullständig rapport från Budapest ger Matti på sin egen blogg där han även utförligt sammanfattar det följande fördaret, Peter Gariaevs anförande ”Brief introduction into WaveGenetics. Its scope and opportunities”.

Det okända DNA

Dr Peter Gariaev har kartlagt den okända delen av DNA, som både
lovar och hotar. Den ryske genforskaren, som är våg-genetikens fader, redovisade hur hans forskargrupp med hjälp av laserljus och vanligt ljus har kunnat kartlägga den okända delen av kromosomerna, som bär etiketten ”junk DNA” (= skräp DNA).

Men detta värdelösa s.k skräp utgör alltså 98 % av kromosomerna. Det betyder att forskareliten hittills endast kan tolka 2 % av det genetiska minnet, men har likväl dragit långtgående slutsatser och experimenterat med farliga applikationer. Till exempel med kloning av djur, som endast resulterade i otäcka och oanvändbara kreatur eller djur som blev snabbt gamla och avled onormalt tidigt. Alla minns fallet Dolly, det klonade fåret.

- Inte underligt när 98 % av DNA-koderna var fortfarande okända för Dolly-skaparna, påpekade Gariaev. Föreställ er att vi bara skulle förstå 2 % av det ryska och engelska språket, men gjorde ändå anspråk på Nobelpriset i litteratur.

Det krävdes laserljus, holografiskt associativt minne och ”kvantbiodator” för att kartlägga hela DNA-språket och därmed inleda en begriplig kommunikation med det genetiska fältet. Gariaev & Co upptäckte helt enkelt ”DNA Phantom Effect” och gjorde revolution inom DNA-forskningen.

- Vi fick oanade informationer, som vi nu kan introducera i det mänskliga biosystemet med oöverskådliga möjligheter – bland annat regenerera, återställa förstörda organ -tänder kan återväxa, hjärtat kan självreparera sig efter infarkt osv. Observera att vissa djur (t. ex grodor) äger denna förmåga, sa Gariaev.

- Junk DNA" är alltså själva hjärnan bakom hela vår existens. Och att vi med denna typ av DNA kan kommunicera inte bara med vår egen kropp utan hela vår omvärld.

Vad ”DNA Phantom Effect” påvisar är att vi t.ex. kan bilda nytt DNA genom att tillföra energi till redan existerande DNA. Energi kan tillföras externt på olika sätt t.ex genom laser eller magnetism, men kan också tillföras internt genom känslor, tankar, rörelse och tal. Framförallt genom medvetande.

- Den absolut starkaste interna energicentralen är hjärtat. Och då förstår ni säkert att hjärtat är absolut effektivast att påverka DNA. Vi behöver givetvis också ha förmågan att aktivera hjärtats energier, påstod Gariaev.

En berättigad fråga: Har samhällens pensionsförsäkringar råd med denna självreparering, som erbjuder nästan ”evigt” liv…?

Men Gariaev varnar oss också för att vi trampar på farliga marker. Och han berättade som avskräckande exempel ett experiment, som en av hans medarbetare tvingade fram att genomföra. Medarbetaren ville till varje pris bli ”försökskanin” och erbjöd frivilligt sin sperma att bli DNA-granskad i ”kvantbiodatorn”. Men i samma ögonblick, som undersökningen startade föll han ihop med hjärtattackliknande symptom. Experimentet avbröts omedelbart, men det tog likväl två veckor för den frivillige ”försökskaninen” att återhämta sig. Han svävade i 14 dagar mellan liv och död.

– Ja, DNA-prov utanför kroppen har  kontakt med sin DNA-uppsättning i kroppen. De kommunicerar med varandra och påverkar varandra, sa Gariaev. Det bevisade nobelpristagaren John Bell redan 1964. Partiklar, som skils från varandra, behåller trots det kontakten med varandra och om den ena förändr riktning under ”färden”, så förändrar även den andra riktningen – oberoende av avståndet mellan de två.

Gariaevs DNA-undersökning med ”försökskaninen” öppnar således inte så lustiga möjligheter till missbruk – t.ex distansstyrd tortyr eller distansavrättning för en samvetslös säkerhetstjänst. 

– När Putins säkerhetstjänst, som har efterträtt det ökända KGB, fick reda våra experiment krävde den att bli involverad i forskningen för att kunna tillämpa resultatet för sina syften. Jag vägrade lyda ordern, sa Gariaev. Följden har blivit att säkerhetstjänsten med olika beskyllningar tre gånger har splittrat vår forskargrupp under de gångna åtta åren. Vi förföljs hela tiden. Men inte bara hemma i Moskva utan också i väst. När vi blev inbjudna av resursstarka investerare till Kanada för att fullfölja vår forskning blev vi utsatta för ett avancerat spionage – kanadensarna försökte stjäla hela projektet. De hade lyckligtvis inte kunskap nog att slutföra det.
 
Just nu står Peter Gariaev utan anställning och laboratorium i Moskva. Tala om mänskliga rättigheter i Nya Ryssland efter Sovjets diktatur. Han är visserligen på fri fot och han hotas inte med Gulag som förr, men likväl är han svartlistad - som förr.

Märk väl, konsekvenserna av att äga DNA-kodens hemliga nycklar och att kunna manipulera generna blir ödesdigra, om forskare saknar Gariaevs civilkurage och moraliska integritet.

Kan TM - Transcendental Meditation - skapa världsfred?

Med medvetandet kan man även skapa mängder av positiva sakar. Bland annat bidra på ett avgörande sätt till världsfreden. Hur otroligt än det kan låta.

Det hävdar bland annat John Hagelin, Budapestkonferensens mest kände kvantfysiker, som också deltog on-line via Internet. Han är doktor i atomfysik med meriter från CERN, det ansedda forskningslaboratoriet i Schweiz, som är världsledande inom partikelfysik. Han är alltså ingen "flummare" och borde veta vad han talar om.

De senaste 25 åren har Hagelin koncentrerat sig på att förena fysiken med medvetandet och har försökt applicera kvantmekaniken på samhällsutvecklingen: lösningen på svåra problem som kriminalitet, hälsovård, undervisning, ekonomi, energianvändning och miljövård.  Hans bok "Manual for a Perfekt Goverment" väckte enorm uppmärksamhet och han erhöll Kilby-Priset, som tidigare tilldelades sådana giganter som Einstein, Jeans, Bohr och Eddington.

Från kvantfysik är steget kort till TM - Transcendental Meditation - en avslappningsteknik, som på 60-talet blev känd när gurun Maharishi Mahesh Yogi med hjälp av medlemmarna i The Beatles introducerade den i världen.

Namnet Maharishi är kontroversiellt i Sveriges sekulariserade värld, men efter hans död har Hagelin blivit TM-rörelsens frontfigur. Och Hagelin åtnjuter större respekt än den indiske gurun gjorde. Amerikanen har ända sedan Irak-kriget kritiserat Bushregeringen. Han är även emot dödsstraff. Han är för kvinnors rätt till abort, förnyelsebara energikällor och en minskning av USA:s militärutgifter. Och han säger:

– Strategin som för närvarande används av USA för att skapa fred genom utrotning (Peace trough extermination) fungerar inte. I ställer har vi skapat nya terrorister.  Jämfört med före den 9/11 finns idag fem gånger så många självmordsbombare i världen, som är villiga att ge sina liv för att ta amerikanska liv. För att få en verklig fred måste man arbeta förebyggande, sa John Hagelin och betonade:

 – Krig börjar i människornas hjärnor, precis som fred, och därför är det bara där en verklig förändring kan komma till stånd. Nyckeln är att lämna ytan och att dyka till djupare nivåer. Det finns ett antal olika avslappningsövningar, men bara en som når källan av vårt medvetande och det är TM.

Hagelin reser jorden runt och har börjat bilda nationella TM-organisationer, där människorna kan samlas (ca 500 personer) för att regelbundet utöva Transcendental Meditation. På detta sätt kan man skapa en fredligare värld, eftersom gruppmeditation i så stor skala får ett globalt inflytande. Kraften från de mediterande bildar en energi, som påverkar andra icke mediterande människors tankar och beteende. Om 10 % av ett lands befolkning mediterar, influerar de hela landet. Allt enligt Hagelin.

Hagelin hävdade också att senare års upptäckter inom kvantfysiken bekräftar att utövare under meditationstillståndet når subtila energinivåer, som kan överföras till människor i omgivningen som inte mediterar. Kvantmekaniken visar att gruppmeditation påverkar andra, ett djupt lugn som sprider sig och ökar det kollektiva medvetandet. Det har även bekräftats av John Bells teorem (se föregående avsnitt om Gariaevs DNA-prov).

Skeptikerna fnyser naturligtvis åt dessa påståenden, som anses vara naiva drömmar. Skulle Hamas eller Israel genom TM avstå från sina krav i Mellanöstern? Skulle mediterande serber avstå från Kosovo? Eller skulle mediterande Kosovoalbaner sträcka ut fredshanden och agera mindre aggressivt? Skulle muslimska och indiska fundamentalister inta en ny attityd genom inverkan av TM, som härstammar från Indien?
Men observera att tvivlarna avfärdar TM utan att ge gruppmeditationen en ärlig chans. TM får inte ens tillfälle till att bli testad. Nåja inte riktigt. Bush-administrationen var faktiskt beredd att testa John Hagelins idéer på bred front i USA i början av 2000-talet, men efter 9/11 satte Bush stopp för detta och valde i stället hämndens väg. 

Att TM har gynnsamma effekter på individnivå finns dokumenterad, och många läkare, inte minst i Sverige utövar tekniken. Vetenskapligt utförda undersökningar tyder på att regelbundet praktiserande bland annat leder till sänkt blodtryck, en lägre utsöndring av stresshormoner och en höljd koncentrationsförmåga.
 
Varför inte ge freden en chans genom TM även om det låter flummigt för garvade materialister och cyniska politiker. Världen behöver ett nytt slags ledarskap, som är inriktat på att lösa problem i stället för att skapa nya. Men för att byta ledare måste man höja medvetandet hos alla som röstar, anser John Hagelin, vars Budapesttal var mer politiskt än kvantfysiskt.

Hjärnan fungerar holografiskt och kvantmekaniskt!

Det hävdar den ungerske kvantfysikern István Dienes, som på ett spännande sätt förvaltar arvet efter sin världsberömde landsman Dennis Gábor. Ja, Dienes och flera av dagens framstående forskare anser att världen är ett gigantiskt hologram. Och om de har rätt, lever vi i en illusorisk värld. En värld, som hinduismens urgamla veda kallar maya. 

Under sina studier av veda-skrifterna har Dienes funnit klara samband mellan hinduistiskt tänkande, modern holografi och kvantmekanik. Och vid Maharishis Europeiska Forskningsinstitut i Schweiz introducerade han medvetandets tänkbara fysiska modell, som han döpte till medvetandets holomatrix.

Ett hologram är som bekant en tredimensionell bild, som skapas med hjälp av en laserstråle. Den första som utförde bedriften var ungraren Dennis Gábor, som 1971 fick Nobelpriset för sin upptäckt. Han klöv en laserstråle och riktade ena halvan mot ett föremål, som fotograferades. Andra halvan fick i sin tur kollidera med det reflekterande ljuset från den första. Och vad hände?

Kollisionen skapade ett mönster, som registrerades på film. När sedan en laserstråle korsade mönstret på filmen, upptäckte Gábor bakom filmen en tredimensionell bild av det föremål han fotograferade.

Upptäckten följde en ännu märkligare upptäckt. När den holografiska filmen klipptes i små bitar, vilka genomlystes av en laserstråle, visade det sig att varje bit hade samma egenskap att kunna återge en tredimensionell bild, det vill säga informationen om helheten fanns i varje del av filmen.

Man förstod det inte på den tiden, men den bakomliggande lagen kom att bli känd som icke-lokalitet. Eftersom den information som behövdes för att få fram bilden inte var lokaliserad till någon bestämd del av den holografiska filmen, utan fanns i varje del av filmen i samma gång.

Sedan en tid tillbaka hävdar vetenskapen att universum i sin helhet är ett slags gigantiskt hologram, en återspegling av en annan verklighet, där varken tid eller rum existerar – världen är en detaljerad illusion.

Visserligen avvisas teorin av många, men den vinner allt mer terräng. Enligt kvantfysikern David Bohm är varje del av universum hänger samman med allt. Det går inte att bryta ut något ur helheten och betrakta det separat. Ett påstående som gör dagens specialister vansinniga. Dessa reducerar ju allting i små separerade detaljer och tror att summan av detaljer ger helheten.

Samma sätt som David Bohm resonerar István Dienes när det gäller människans hjärna. Dienes med sin holomatrix-modell fullföljde teorin, som först lanserades av Dr Karl Pribram, neurofysiolog vid Stanforduniversitetet. Pribram fann att den mänskliga hjärnan är holografisk, när han försökte komma underfund med var någonstans i hjärnan minnena är belägna. Han fann att minnen inte bevaras i någon bestämd del av hjärnan, utan i stället finns överallt i hjärnan på samma gång.

Pribram grundade sig bland annat på forskningsresultat av neuropsykologen Karl Lashley. Denne hade lärt råttor att göra vissa saker. Sedan han opererat bort olika delar av djurens hjärna och testat deras förmåga, visade det sig att de fortfarande kunde göra vad de blivit lärda, ja, även när en stor del av hjärnan hade avlägsnats (oetiskt experiment). Tydligen var djurens minne utspritt över hela hjärnan, som alltså framstod som ett hologram.

Inte heller människor, som av medicinska skäl fått en del av hjärnan bortopererad, har visat förlust av några särskilda minnen, utan allt har funnits kvar efter operationen, även om vissa minnen blivit suddiga.

Idén om hjärnan som ett hologram ledde till många tankar hos Pribram. Han kom fram till att den objektiva verkligheten - den som består av bord och tekoppar, blommor och fåglar - faktiskt inte existerar, åtminstone inte på det vis som vi föreställer oss. Och då, tänkte han, kanske mystikerna i veda har rätt i att verkligheten är maya, en illusion. Allt som finns utanför oss verkar vara endast en stor symfoni av vågformer, frekvenser, som omvandlas till den till synes konkreta värld vi känner först när de går genom våra sinnen.

Några forskare, som förespråkar hologrammodellen, utgår från de misslyckade försöken att upptäcka var i människokroppen medvetandet befinner sig. Det antas allmänt att det finns i hjärnan, men ingen har kunnat säga var. Nu har flera läkare, bland dem Raymond Moody, dragit slutsatsen är att det mänskliga medvetandet är icke-lokalt. I sina studier av nära döden-upplevelser har de samlat tusentals väldokumenterade fall som tycks visa att det mänskliga medvetandet inte alls är bundet vid kroppen utan att det kan existera utanför denna; kanske kan det fortsätta att existera i en annan verklighet efter döden.
Dienes föredrag handlade om ”From Gravitational Holgraphy to Living Holograms, From Consciousness-Holomatrix to Self-Conscious Neuronetwork.”

Imi Markos sammanfattar

Tyvärr kan jag inte återge alla anföranden i Budapest, men så småningom kommer en bok, som ska redogöra alla talen. Ha tålamod tills dess! Här mina reflektioner medan ni väntar.

Det blir svårt att besegra motståndarna!

Personligen anser jag att Budapestkonferensens talare är på rätt väg när de försöker skapa en enhetlig teori av alla vetenskaper. Jag är också övertygad om de har rätt när de lyfter fram medvetandets enorma betydelse, som leder till ett paradigmskifte i vårt tänkande.  Dessutom köper jag påståendet att materialismen ligger på dödsbädden.

Däremot är jag inte säker på att materialismen är helt död. I varje fall lever(!) materialismens trogna anhängare och de har fortfarande makten i den vetenskapliga forskningen. De kommer att kämpa för sina positioner och föråldrade idéer till det sista andetaget. De har redan inlett en hänsynslös inkvisition mot alla, som ”röstar på” medvetandets särställning.

Jag anser att de flesta talarna på Budepestkonferensen är ganska naiva i sin starka övertygelse och att de underskattar sina motståndare. Samtidigt överskattar de det eventuella stödet från den stora allmänheten, som i princip kräver förändring och som är positiv inställd till medvetandets slutliga seger.

Majoriteten människor vägrar att dyka djupt efter den kunskap, som krävs för att bli fullvärdig medlem i det framtida samhället. De har varken ork eller anser sig ha tid att sätta sig in i kvantmekanikens hemligheter. De hälsar visserligen alla innovationer, som bygger på kvantfysik, välkomna. De köper den allra senaste versionen av mobiltelefonen, som tillsammans med televisionen har starka kvantfysiska inslag.

Men.

De struntar fullständigt i hur alla elektroniska nyheter kommer till. Huvudsaken är att alla nya prylar fungerar. Majoriteten av oss kör bil utan att veta hur motorn fungerar.

Visst känner många av oss svikna av denna tekniska och materialistiska värld. Och en hel del av oss längtar efter andlighet, som gör denna ”gudlösa”, sekulariserade tillvaro mer meningsfull. Dessa sökare är dock inte så många som Budapestkonferensens talare tror.

Jag är övertygad om att det var lätt att få mänskligheten att inse att jorden inte är platt utan en oval ”boll”, som snurrar runt solen. Det blir dock betydligt svårare att få dem att acceptera att materian inte existerar i den subatomiska sfären. De lever själva fortfarande här och nu i Newtons värld. Och här faller äpplen fortfarande från träden. Här kan man både ta och se på äpplen. Dess existens är inte någon illusion, ingen maya.
”Kvantfysiken är sagor”, säger den stora allmänheten och skalar det saftiga äpplet, innan de biter i det.

Lika trovärdiga som spågummor

Efter Budapestkonferensen har jag försökt berätta för mina vänner om allt det nya, som ska leda till det mentala paradigmskiftet. Och många anser att jag pratar strunt. De blir bara uttråkade!

Jag hoppas dock att de ändrar både uppfattning och attityd när de tänker efter… Ja, tänk efter hur litet vi vet om den mänskliga hjärnan.  Några exempel:

• Hjärnan är tusen gånger snabbare än den snabbaste datorn.
• Hjärnan har lika många nervceller som det finns stjärnor i Vintergatan – ca hundramiljarder.
• Antalet synapser i hjärnbarken är ca 60 trillioner.
• En sandkorns bit av hjärnan innehåller hundratusen nervceller och en milliard synapser.
• Hjärnan är alltid ”uppkopplad”, aldrig under ens livstid är den avstängd eller i pausläge.
• Hjärnan fortlöpande förnyar sig under hela livet.

Likväl har dagens materialistiskt skolade psykologer och psykiatrer mage att uttala sig om olika individers hjärnor. Deras kunskap är lika trovärdig som spågummornas.

Imi Markos
Kreaprenörs huvudredaktör